Menu
RSS

Dr Tso

動物也移民

人移民,就會揀生活環境啱自己嘅地方,咁動物每年一次遷徙大行動又係為乜呢?對自然科學好有研究嘅曹宏威博士對呢個題材都好有興趣,「呢類牛羚早喺 幾百年前已經有呢個習慣,呢啲係我睇書睇番嚟,可惜書冇好詳細解釋,唔似Discovery頻道咁,用成年時間嚟跟呢啲牛羚,由佢哋第一日遷徙開始,跟足 1,800哩去了解佢哋遷徙原因。其實呢個節目最啱讀生物或理科生睇,因為入面講得好詳細。」

*待評

閱讀全文...
訂閱此 RSS